Club Donors
(contributors between $100 to $999 for general programs of IITRHF)

Graduation Name


1963 Ramesh Gandhi (Civil)


1964 Hari Sharma (Civil)


1966 Ram Goel (Civil)


1968 Subhash Garg (Mech)


1981 Ajit Kumar (Mech), Devesh Singh (Ind), Rajeev Sharma (E&C), Rajkumar Agarwal (Elect), Rakesh Pande (E&C), S. K. Agarwal (Ind), Sushil Mohan (Ind)


1982 Mukesh Kacker (E&C)


1983 Atul Srivastav (Mech), Dharmendra Kumar (Mech), Manjit Yadav (Mech), Sandeep Bhargava (Elect), Vipin Gaindhar (Elect)


1985 PK Peruvemba (Elect)


1986 Raj Kumar (Physics)


1987 Rajesh Tripathi (Met)


1988 Roop Goyal (E&C)


1989 Sanjay Joshi (CS)


1990 Akash Garg (E&C), Ashvin Kannan (E&C), Chandra Tekwani (CS), Jagdish Bansia (CS), Shashi Dhar (Elect)


1991 Madhavan Ranganathan (Civil), Sampath Seshadri (Civil)


1994 Dev Shyam (E&C)


1995 Alok Daipuria (CS), Ankur Agarwal (CS), Arvind Panwar (CS), Kapil Gogia (E&C), Tapan Samaddar (E&C), Anurag Sharma (Mech), Shantanu Singh (Met), Sriram Gopalan (Met)


1997 Anand Kishore (Mech), Muni Tripathi (E&C), Sachin Rajpal (CS), Vineet Agarwal (Civil)


1998 Ateet Goel (Civil), Akilesh Singh (Elect), Niraj Kumar (Civil)


2001 Parul Agarwal (Arch), Sandesh Prabhakar (Elect), Vikas Navik (CS)


2002 Nitin Mittal (Mech), Rajesh Koppula (Ind)


2004 Indar Kriplani (Elect)


2007 Meenal Chabra (CS)


2016 Aditya Jain (Elect), Ashish Singh (CS), Ravi Kumar (Elect IIT GN), Rishabh Jain (CS), Ronak Lakhwani (CS), Sarvesh Ranjan (CS), Swati Maheshwari (CS), Yogesh Kapila (E&C)


2021 Pratham Gupta (Chem)


2000 Sridhar Gopaluni


2001 Amit Bhatnagar


2006 Richa Singh


2007                Saransh Choudhary (Met)


20?? Gyanendra Misra (MBA)


20?? Sunil Mushran


20??                Ajay Kumar


2019 Kunal Pratap Singh (Elect)